Etikett04-filosofer
Läst 766 ggr
Christer Pfeiffer
2019-05-18, 12:14

Filosoferna som ville...

ändra filosofin. Det är lite roligt därför sociologen Emil Durkheim var inte ensam i sina strävanden. Han ville beröva sanningsbegreppet dess sakrosankta och absoluta karaktär. Att mjuka upp sanningsbegreppet, säger han, är att beröva sanningen dess absoluta och sakrosankta karaktär. Det är att plocka ned sanningsbegreppet från den platonska idévärld där det tronat alltför länge och förvandla det till någonting som låter sig analyseras och förklaras. ” Det var rationalismen han gav sig på att vilja förstöra. Detta ville han göra genom pragmatismen,  som nämligen visar vad som fattas i det: ett dynamiskt sannings begrepp. Men han är samtidigt  noga med att framhäva att pragmatismen bara tjänar till att visa på vad som fattas i rationalismen. Det är  den inhemska sociologin, och inte den främmande läran, som ska tillhandahålla den saknade biten.

När jag tänker efter var  även Edmund Husserl ute i ärendet att "ge filosofin ett helt nytt innehåll."

Ludwig Wittenstein trodde sig ha "löst" hela filosfins problem och rusade med sina anteckningar till Gotlob Frege.

Och ändå har den harmlösa filosofin under historiens gång nästan inte kunnat åstakomma någonting. Som Henrik Lundberg skriver i sin " Filosofisociologi - Ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande" :

"Även om de filosofiska frågorna har förblivit relativt beständiga genom historien har det sätt på vilka de angrips och karaktäriseras ständigt skiftat. Under filosofins historia har också, ska det tilläggas, nya frågor ständigt tillkommit. Filosofer har dock aldrig enats om några allmänna framgångskri terier eller etablerade resultat. Filosofin verkar överhuvudtaget inte kunna ge upphov till något annat än en oupphörlig oenighet. Vare sig naturvetenskaplig verksamhet eller ”sunda förnuftet” är i behov av en filosofisk grundläggning."

JRSN
2019-05-21, 07:55
#1

Jag tror problemet är att filosofin (vetenskapen) försöker skapa teorem utifrån statiska, absoluta mätresultat (som per definition inte existerar). Detta istället för att sätta upp "rimlighetsanalyser" som försöker svara på frågan; "är det uppnådda forskningsresultatet rimligt, utifrån vad vi vet idag"?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen